źródła ciała_baner

29.10.2016, g. 10-14
Uff / pl. Nankiera 1, Wrocław

___

Warsztat „Źródła ciała”, odbywający się w ramach F/M Day 2016 w Uff: WOLNO, jest zaproszeniem do eksploracji wolności własnego ciała oraz poszukiwania indywidualnego ruchu. Jest to czas, by zbadać ślady w sferach fizycznego, umysłowego, emocjonalnego, duchowego ciała. Aby spróbować otworzyć się na obserwacje i przekształcić je w nowe przestrzenie ruchu. Jednocześ́nie jest to okazja, aby zbadać kwestie bycia poprzez wielowymiarowy rezonans z ciałem, materią, przestrzenią i naturą.
Założeniem procesu jest stopniowe, indywidualne otworzenie się na impulsy zarówno wewnętrzne, ja i zewnętrzne, eksplorowanie relacji ciało-umysł, poszerzanie percepcji ciała, odkrywanie nieograniczonych i nieświadomych ruchów, praca z ciałem jako podświadomym i świadomym materiałem poprzez świadomą praktykę pracy z ciałem wykształconym dzięki doświadczniom m.in.z Butoh, Subbody Butoh, Tuning Scores, BMC.

Warsztat jest przeznaczony dla każdego, kto jest chętny – również dla artystów, aktorów, tancerzy, performerów, jak i osób bez doświadczenia pracy z ciałem.

___

Agnieszka Gotowała – artystka multidyscyplinarna, pracuje i tworzy w obrębie sztuk wizualnych oraz performance, doświadczając i modyfikując granice mediów. Bada współzależności pomiędzy tym, co ukryte, a odkryte, zwracając uwagę na procesy emocjonalne i zmysłowe. Zainteresowana procesami poszukiwań, zawładnięcia, rozpadu i transformacji w obszarach iluzji elementów materii i natury w kontekście bezmiaru czasu i przestrzeni. Swoje prace prezentuje i publikuje w kraju i za granicą. Absolwentka fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, jak i Politechniki Wrocławskiej. Eksploruje również Butoh. www.agnieszkagotowala.com

 

___ EN ___

The workshop „Sources of Body”, taking place within the framework of F/M Day 2016 w Uff: WOLNO, is the invitation to exploration of the freedom of the inner body and the individual movement searching. It’s going to be time to research the traces in the phisical, mental, emotional, spiritual body. To try opening up to observe and transform them to new movement spaces. At the same time it’s the oportunity to refer and explore the issue of existence though multidimentional resonanse with body, matter, space and nature.

The assumption of the process is the gradual individual opening up the impulses both external and internal, exploring body-mind relationship, expanding the perception of the body, discovering unlimited and unconscious movements, working with the body as a conscious and subconscious material through a complex practice developed through the experiences i.a. in Butoh, Subbody Butoh, Tuning Scores, BMC.

___

Agnieszka Gotowała – multidisciplinary artist, explores and creates within the visual and performance arts, experiencing and modifying the boundaries of the media. Investigates the correlation between what is covered and uncovered, with paying attention to emotional and sensual processes. Interested in the processes of the researches, capture, dissolution and transformation in the fields of illusion of the elements of matter and nature in the context of the boundlessness of time and space. The artworks have been presented and published in Poland and abroad. Graduated from Photography at department of Multimedia at University of Fine Art in Poznan, Poland and earlier also Technical Physics at University of Technology in Wroclaw, Poland. Explores Butoh. www.agnieszkagotowala.com

___ ___

 

Źródła ciała / Sources of body
wersja.org/zrodla-ciala
facebook.com/events/188049628269771

F/M Day 2016 w Uff: WOLNO
wersja.org/fm-day-2016-wolno
facebook.com/events/303055503412017

___

F/M Festiwal
facebook.com/fm.festiwal
wersja.org/fm-festiwal

kontakt: fm.festiwal@wersja.org

___

Organizatorzy:
Fundacja Wersja – facebook.com/fundacjawersja
Uff – facebook.com/uffklub

___

F/M Day 2016: Źródła ciała